Vzdělávací seminář sester

28. 5. 2018

Ve dvou jarních termínech uspořádala divize Léčba ran pro sestry ranhojičky seminář věnovaný problematice chronických ran. V několika přednáškových blocích se sestry seznámily s řadou kazuistik, předaly si vzájemně zkušenosti a také se zájmem vyslechly přednášku na téma Problematika výskytu dekubitu u pacienta z pohledu soudního znalce.

Seminář byl účastnicemi velice příznivě přijat.
Na oba semináře bylo vydáno souhlasné stanovisko profesní organizace se zařazením odborné vzdělávací akce do systému vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. (Profesní organizace: Česká asociace sester, z.s.)

Divize Léčba ran