Whistleblowing












  Dále se také můžete obrátit přímo na Compliance Officer: Mgr. Barbora Halfarová, + 420 221 595 106

  Prohlášení skupiny PROMEDICA v rámci Criminal Compliance Programu

  Společnost PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. jako řídící osoba skupiny PROMEDICA činí toto prohlášení:

   

  1. Skupina PROMEDICA netoleruje žádnou trestnou činnost.
  2. Všechny společnosti tvořící skupinu PROMEDICA vykonávají svou činnost vždy v plném souladu se všemi právními a etickými požadavky.
  3. Skupina PROMEDICA důsledně dbá na to, aby všichni zaměstnanci a všechny odpovědné osoby vždy plně dodržovaly právní řád České republiky (a v případě zahraničních společností patřících do skupiny PROMEDICA příslušný zahraniční právní řád) stejně jako vnitřní předpisy jednotlivých společností tvořících skupinu PROMEDICA, když z porušení vždy vyvozuje důsledky.
  4. Skupina PROMEDICA se plně hlásí ke společenskému zájmu na předcházení a zabránění spáchání trestného činu, jakož odvrácení následků spáchaného trestného činu, což je prioritou skupiny PROMEDICA.
  5. Skupina PROMEDICA se plně hlásí ke společenské odpovědnosti, která vyplývá z jejího ekonomického postavení.
  6. Skupina PROMEDICA má zaveden Criminal Compliance Program, který je uceleným systémem interních firemních opatření a postupů pro prevenci, detekci a reakci na případná trestněprávní či neetická jednání, a který je součástí firemní kultury všech společností tvořících skupinu PROMEDICA.
  7. Criminal Compliance Program zejména obsahuje opatření a postupy pro prevenci spáchání trestného činu, detekci a reakci. Veškerá opatření a postupy skupina PROMEDICA považuje za přiměřená, důvodná, účinná a dostatečná, zejména z hlediska praktického, a odpovídající reálné intenzitě hrozícího rizika.
  8. Základními závaznými vnitřními předpisy Criminal Compliance Programu jsou Kodex a Etický kodex.
  9. Všechny společnosti tvořící skupinu PROMEDICA v rámci své činnosti vynakládají veškeré úsilí, aby zabránily spáchání protiprávního činu osobami uvedenými v § 8 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a odvrátily následky spáchaného trestného činu.